rc2019

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี 2563

“นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
(Innovation of development administration
for overcoming the national crisis)

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54
แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี 2563

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
National Institute of Development Administration (NIDA) © 2020