ติดต่อเรา

สำนักวิจัย ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

e-mail : nidaconference@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3300

เว็บไซด์ : http://conference.nida.ac.th/conference63/
เพจสำนัก: Research Center at NIDA

 แผนที่เดินทาง
map