ความเป็นมา

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลัก และปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนาจำนวน ๑๒ สาขาวิชา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ การบริหารการพัฒนาสังคม การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

      การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

      สำหรับในปี 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณารูปแบบและกำหนดหัวข้อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง
“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน“Innovation foresight for sustainable development strategies” ” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีรูปแบบเป็นงาน Online Conference และมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงาน บุคลากร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ
3.เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : เวลา 08.00 – 17.30 น.

งานภาคเช้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.)
เลือกเข้าร่วมงานแบบออนไลน์หรือเดินทางมาในสถานที่ตั้ง (จำกัดจำนวน)
งานภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.30 น.)
เลือกเข้าร่วมงานแบบออนไลน์หรือเดินทางมาในสถานที่ตั้ง (จำกัดจำนวน)
ตามประกาศของแต่ละสาขา

 

สถานที่

งานภาคเช้า ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานภาคบ่าย กิจกรรมในห้องย่อย 12 ห้อง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
***ห้องย่อยดูได้จากกำหนดการ***

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการของสถาบัน และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 727 3300, 02 727 3312
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : nidaconference@nida.ac.th
Page: Research Center at NIDA