ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

รูปแบบงาน Hybrid Conference

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น.


งานภาคเช้า: การปาฐกถานำเกี่ยวกับหัวข้อ
“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
: Innovation foresight for sustainable development strategies”
โดย
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus)
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 จากประเทศบังกลาเทศ

(ผู้เข้าร่วมงานรับฟังออนไลน์สดผ่านทาง Zipevent Live ซึ่งทุกท่านจะได้รับ Link เข้าฟัง
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ  โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือดาวโหลดโปรแกรม)

งานภาคบ่าย: การนำเสนอผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิจาก 12 สาขา รวมมากกว่า 70 ผลงานวิจัย
(ช่องทางการเข้าร่วมงานตามรายละเอียดในกำหนดการและปรากฏในระบบลงทะเบียน)