ความเป็นมา

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลัก และปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนาจำนวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ การบริหารการพัฒนาสังคม การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

      การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

          ในปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อการสัมมนาวิชาการเรื่อง
“นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of development administration for overcoming the national crisis)” โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชา ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการ อีกทั้งยังเชิญชวนให้คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ
3.เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.


สถานที่

งานภาคเช้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.)
งานภาคบ่าย แยกตามห้องย่อยภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น.)
***ห้องย่อยจะประกาศในภายหลัง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการของสถาบัน และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 727 3300, 02 727 3312
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : nidaconference@nida.ac.th