ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
(Innovation of development administration for overcoming the national crisis)
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ