รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


องค์ปาฐก (อยู่ระหว่างทาบทาม)

  • ศาสตราจารย์   ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
  • อดีต คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • นายภราเดช พยัฆวิเชียร
  • นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

  • นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
  • ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์