รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


องค์ปาฐก

  • ศาสตราจารย์   ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

  • นายภราเดช พยัฆวิเชียร
  • นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร