ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง”
การประชุมวิชาการระดับชาติวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
“Thailand Transformation for Sustainable Growth”
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์