ความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลักและปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ

          การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

          ในปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อการสัมมนาวิชาการเรื่อง
“เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” “Thailand Transformation for Sustainable Growth” โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดของคณาจารย์ และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาและเปิดเวทีสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ
3.เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.


สถานที่

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการของสถาบัน และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 02 727 3300, 02 727 3312
โทรสาร 02 375 8972, 02 374 2759


รายละเอียด