รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


องค์ปาฐก

ศาสตราภิชาน   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

 

ผู้ร่วมอภิปราย

ลำดับที่ 1   นายบรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 2   ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่ 3   Prof. Dr. Wolfgang Drechsler
Professor of Governance at the Ragnar Nurkse Department
of Innovation and Governance at Tallinn University of Technology, Estonia