รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (อยู่ระหว่างดำเนินการทาบทาม)


องค์ปาฐก

ศาสตราภิชาน   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

 

ผู้ร่วมอภิปราย

ลำดับที่ 1   ดร.บรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 2   ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่ 3   ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์