ติดต่อเรา

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

e-mail : nidaresearch@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3300
โทรสาร : 02-374-2759

 แผนที่เดินทาง
map

รายละเอียด