ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
การประชุมวิชาการระดับชาติวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์