องค์ปาฐก

ลำดับที่ 1   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ลำดับที่ 2   หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่ 3   ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย