rc2011

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

“นิด้า 5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
NIDA's Legacy: A 5-Decade Focus on Sustainable Development


วันพฤหัสบดีที 31 มีนาคม 2559
เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development Administration (NIDA) © 2013