rc2011

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

“เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”
“Sufficiency Economy and Development Administration: From Philosophy to Practice”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development Administration (NIDA) © 2013