rc2011

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

“พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Development Administration towards Sustainable Development”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development Administration (NIDA) © 2013